Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У НОВОМ САДУ III-7 Уж. 10/22 Дана: 03.02.2022. године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Наде Балешевић, председника већа, Весне Слијепчевић и Весне Мартиновић, чланова већа, са судским саветником Весном Апарац, записничарем, решавајући по жалби грађанина А.А. из ..., ..., поднетој против решења Републичке изборне комисије 02 број: 014-378/22 од 23.01.2022. године, у правној ствари референдума, на нејавној седници већа, одржаној дана 03.02.2022. године у 13,45 часова, донео је ПРЕСУДУ Жалба СЕ ОДБИЈА. Образложење Ожалбеним решењем одбијен је, као неоснован, приговор А.А. из ..., поднет због неправилности приликом спровођења гласања на републичком референдуму ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, одржаном 16.01.2022. године. У жалби, поднетој преко Републичке изборне комисије, послатој поштом, препорученом пошиљком са датумом предаје пошти 29.01.2022. године у 11.00 часова, подносилац жалбе предлаже Управном суду да у целости поништи изјашњавање на гласачком месту бр. 2 ,,Виша школа струковних студија за васпитаче” - улаз из дворишта, ул. Добропољска бр. 3, Шабац, на ком је уписан у јединствени бирачки списак, а потом да се одреди време поновног изјашњавања грађана, јер је решење Републичке изборне комисије 02 број: 014-378/22 од 23.01.2022.године, неприхватљиво, неосновано и дискриминаторско. Истиче да је 16.01.2022. године, одржан референдум и да је подносилац жалбе покушао да оствари своје бирачко право на наведеном бирачком месту број 2. у Шапцу, односно да је дана 18.01.2022. године око 17,30 часова имао намеру да

Select target paragraph3