РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВНИ СУД Одељење у Новом Саду III-5 Уж. 9/22 Дана 03.02.2022. године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу судија: Гордана Сукновић Бојаџија, председник већа, Јасмина Савић и Весна Мартиновић, чланова већа, са судским саветником Миланом Узелац, као записничарем, одлучујући по жалби гађанина А.А. из ..., ... изјављеној против одлуке Републичке изборне комисије 02 број 014-377/22 од 23.01.2022. године, у правној ствари референдума, у нејавној седници већа, одржаној дана 03.02.2022. године у 13,30 часова, донео је ПРЕСУДУ Жалба СЕ ОДБИЈА. Образложење Ожалбеним решењем одбијен је, као неоснован, приговор ... из ..., поднет због повреде бирачког права на републичком референдуму одржаном 16.01.2022. године, ради потврђивања Акта о промени Устава. У жалби, поднетој преко Републичке изборне комисије дана 29.01.2022. године у 11,00 часова, подносилац жалбе оспорава решење Републичке изборне комисије 02 број 014-377/22 од 23.01.2022. године, из свих законских разлога. Наводи да је непрецизним и нејасним референдумским питањем повређено његово лично бирачко право зајемчено Уставом Републике Србије, којим је у својству гласача доведен у заблуду. Сматра да закључак Републичке изборне комисије из образложења ожалбеног решења о томе да се његов проблем са разумљивошћу текста референдумског питања не може узети као неправилност у поступку спровођења референдума, јер је питање формулисано у складу са законом, није прихватљив, обзиром да 20. седница Републичке изборне комисије одржана 29.11.2021. године, није закон, нити је законска одредба радња давања мишљења Одбору за уставна питања и законодавство Народне скупштине. Такође, истиче да није од значаја ни чињеница да је Народна скупштина на својој Осмој посебној седници донела Одлуку о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије (“Службени гласник РС”, бр. 115/21) и утврдила да ће ради упознавања грађана са садржином Акта о промени Устава Републике Србије који се

Select target paragraph3