2 III-7 Уж. 10/22 изјави приговор надлежној поткомисији за град Шабац, те је приступио згради Скупштине града Шапца где је упућен на лице које се представило као председник Поткомисије, господин Б.Б., и да је у краћем разговору господин Б.Б. одбио да прими приговор по основу застарелости, нагласивши да му је речено да не прима приговоре ако протекне 24 часа од тренутка затварања биралишта. Даље наводи да је 18.01.2022. године путем препоручене поште изјавио благовремени приговор Републичкој изборној комисији на околности онемогућавања изјављивања благовременог приговора грађанина од стране Поткомисије града Шапца, који је ожалбеним решењем одбијен као неоснован. Истиче да је у образложењу ожалбеног решења Републичка изборна комисија посегла за неприхватљивим бирократским модулацијама правећи се невешта, у стилу да се из садржине приговора достављеног Републичкој изборној комисији "не може утврдити садржај нити предмет приговора који је подносилац имао намеру, односно покушао да изјави поткомисији у Шапцу”. Наводи да је Танјуг јавио да је 23.01.2022. године, Републичка изборна комисија на седници имала на столу шест приговора, од којих је подносилац жалбе изјавио три, те да је невероватно да је Републичка изборна комисија напрасно заборавила која је била претходна тачка седнице и није могла да се присети садржаја претходних приговора. Указује да је образложењем у складу са законским одредбама које је навела, Републичка изборна комисија констатовала да се приговори подносе директно њој и то било поштом, било непосредно на писарници Народне скупштине, односно да је ожалбеним решењем изгледа констатовала да поткомисија града Шапца није надлежна комисија. Сматра да из наведеног произлази да би приговор из Шапца (или било одакле), уствари требало да се шаље писмима у Београд како би се заштитила бирачка права, чиме се аутоматски скраћује преклудирани рок за приговор у зависности од радног времена пословнице поште и генеришу додатни непотребни трошкови грађанима који већ плаћају разне комисије из буџета – које очигледно мало шта раде и мало чему служе. Налази да је не само неприхватљиво и неосновано, већ и дискриминаторски Републичка изборна комисија ожалбеним решењем тумачила одредбе Закона о референдуму и народној иницијативи које се баве заштитом права и да према тим новелама, приговор није могуће поднети чак ни градској поткомисији, а камоли гласачком одбору, што је ситуација која се може упоредити са евентуалном притужбом миграната које је возач аутобуса на линији Београд-Лозница-Сарајево сместио у тзв. “шараге”, а коју аутопревозник одбија као неосновану са образложењем да мигранти нису морали да путују тим аутобусом, пошто су до Босне и Херцеговине могли допутовати и возом. Републичка изборна комисија је дана 02.02.2022. године у 19,00 часова доставила Управном суду жалбу са списима, без образложеног одговора на жалбу. Одлучујући о поднетој жалби, која је дозвољена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица, на основу одредбе члана 73. Закона о референдуму и народној иницијативи (“Службени гласник РС”, бр. 111/21 и 119/21), оценом навода истакнутих у жалби, ожалбеног решења и списа предмета, Управни суд је нашао да жалба није основана. Из списа предмета произлази да је подносилац жалбе Републичкој изборној комисији поднео приговор због повреде бирачког права на референдуму одржаном 16.01.2022. године, у ком је навео да је своје бирачко право покушао да оствари на бирачком месту број 2 у граду Шапцу на ком је уписан у јединствени бирачки списак, тако што је дана 18.01.2022. године око 17,30 часова, имао намеру да изјави приговор надлежној Подкомисији за град Шабац, те је приступио згради Скупштине града Шапца

Select target paragraph3