Høyesterett - Kjennelse.

Side 1 av 14

Høyesterett - Kjennelse.
INSTANS:
DATO:
PUBLISERT:
STIKKORD:
SAMMENDRAG:

Høyesterett - Kjennelse.
1997-11-28
Rt-1997-1821 (495-97)
(Kjuus-kjennelsen) Strafferett. Ytringsfrihet. Personvern. Grunnloven §100 og straffeloven
§135a. Plenumssak.
70-årig, tidligere ustraffet mann ble idømt 60 dager betinget fengsel og en ubetinget bot på kr.
20.000,- for overtredelse av straffeloven §135a, første ledd. 1. punktum, jfr. annet ledd. Dissens
12-5. Som ansvarlig leder for et politisk parti hadde han distribuert partiprogrammet som
inneholdt krenkende uttalelser av rasistisk art. Dommen inneholder en prinsipiell drøftelse av
forholdet mellom ytringsfrihet og personvern, herunder rasistiske uttalelser.
Henvisninger: lov-1814-05-17-§100 (Grl §100), lov-1902-05-22-10-§135a (Strl §135a).

SAKSGANG:
PARTER:
FORFATTER:

Oslo byrett - Høyesterett HR-1997-00075 B, snr 14/1997.
Gjenopptakelsesbegjæring forkastet, HR-2001-00953 .
Påtalemyndigheten (Aktor: riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (Forsvarer:
advokat John I Henriksen).
Gussgard, Holmøy, Skåre, Aasland, Dolva, Schei, Gjølstad, Tjomsland, Coward,
Aarbakke, Matningsdal, Bruzelius. Mindretall: Lund, Bugge, Stang Lund, Flock,
justitiarius Smith.

Henvisninger i teksten: lov-1814-05-17-§110c (Grl §110c), lov-1814-05-17-§96 (Grl §96), lov-1902-05-22-10-§135
(Strl §135), lov-1902-05-22-10-§247 (Strl §247), lov-1902-05-22-10-§52 (Strl §52), lov-1926-06-25-2-§4 (Plenumslov
§4), lov-1961-06-09-8 , lov-1966-03-07- , lov-1969-02-20- , lov-1970-06-05-34 , lov-1981-05-22-25-§342 (Strpl §342),
lov-1985-03-01-3-§17 (Valglov §17), lov-1999-05-21-30-spn-a19 (Menneskerettslov SPN A19), lov-1999-05-21-30emkn-a10 (Menneskerettslov EMKN A10), lov-1999-05-21-30-emkn-a14 (Menneskerettslov EMKN A14), lov-1999-0521-30-emkn-a17 (Menneskerettslov EMKN A17)

Dommer Gussgard: Ved tiltalebeslutning av 8 mars 1996, uttatt etter ordre fra riksadvokaten, ble
A satt under tiltale ved Oslo byrett for overtredelse av straffeloven §135a første ledd 1. punktum jf
annet ledd. Grunnlaget var følgende:
"Primo september måned 1995 i Oslo som ansvarlig leder for det politiske partiet Hvit
Valgallianse (Stopp innvandringen/Hjelp fremmede hjem) distribuerte eller foranlediget han
distribuert til bl.a. avisredaksjoner prinsipprogrammet til Hvit Valgallianse for Stortingsvalget 1997,
hvor blant annet følgende uttalelser er gitt;
a) "Vi tilbyr adoptivbarna fortsatt å bo i Norge under forutsetning av at de lar seg sterilisere".
b) "Dette gjelder også for mennesker som har inngått blandede parforhold; Dersom de ikke skiller
lag eller flytter ut av landet, skal den fremmede parten i forholdet steriliseres, inklusive
eventuelle felles barn".
c) "Så lenge individet bor i Norge, må han/hun imidlertid sørge for å være 100 % steril, og skulle
en befruktning på tross av dette finne sted, skal abort foretas ...". som samlet og sett i
sammenheng med prinsipprogrammets form, ordbruk og innhold for øvrig, innebar at
innvandrere og adoptivbarn fortrinnsvis av en annen rase og/eller fra en fremmed kultur, ble
truet eller utsatt for hat eller ringeakt på grunn av sin etniske opprinnelse."
Oslo byrett avsa 21 februar 1997 dom med denne domsslutning:
"1. A, født *.*.1927, dømmes for overtredelse av straffeloven §135a første ledd, 1. punktum, jfr.
annet ledd, til en straff av fengsel i 60 - seksti - dager.

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftrens?/lex/avg/hrstr/rt1997-1821-00075b.html

15.11.2005

Select target paragraph3