Høyesterett - Kjennelse.

Side 2 av 14

Side 1822
Fullbyrdelsen av straffen utstår i medhold av straffeloven §§52 følgende i en prøvetid på 2 - to år. Videre idømmes en ubetinget bot til Statskassen stor kr 20000,-, subsidiært 30 - tretti dagers fengsel.
2. Saksomkostninger idømmes ikke."
Domfellelsen gjelder det utsagn i programmet som er rettet mot adoptivbarn, jf
tiltalebeslutningen bokstav a. Byretten la til grunn at utsagnene under bokstav b og c i
tiltalebeslutningen ikke ble rammet av bestemmelsen i straffeloven §135a.
Om saksforholdet for øvrig viser jeg til byrettens dom, der en stor del av partiprogrammet er
inntatt.
Domfelte har påanket dommen til Høyesterett. Anken gjelder lovanvendelsen. Høyesteretts
kjæremålsutvalg har gitt tillatelse til anke direkte til Høyesterett. I medhold av Høyesterettsloven av
25 juni 1926 nr 2 §4 tredje ledd har justitiarius bestemt at saken skal behandles av den samlete
Høyesterett. Ved innledningen av forhandlingene i Høyesteretts plenum ble spørsmålet om
inhabilitet reist av justitiarius Smith og dommerne Skåre, Aarbakke, Rieber-Mohn og Bruzelius.
Retten besluttet ved kjennelse 4 november 1997 ( Rt-1997-1758) at bare dommer Rieber-Mohn
skulle vike sete.
Domfeltes forsvarer har i hovedtrekk gjort gjeldende:
Ankesakens gjenstand er den samme som for byretten og omfatter de utsagnene som er
fremhevet i tiltalen punktene a, b og c. Utsagnene må tolkes på bakgrunn av prinsippprogrammets
øvrige tekst. Høyesterett står fritt ved fastleggingen av innholdet i utsagnene - dette hører under
lovanvendelsen. Det er imidlertid utelukkende prinsipprogrammets tekst som skal vurderes. Utsagn
hentet andre steder fra kan ikke trekkes inn i bedømmelsen, med et mulig unntak for A'
partsforklaring.
Hvit Valgallianse (Stopp Innvandringen/Hjelp fremmede hjem) - heretter Hvit Valgallianse - er
et nasjonalistisk parti med det formål å bevare Norge for etniske nordmenn. Partiet er lovlig
registrert og fikk 463 stemmer ved stortingsvalget i 1997. Det representerer en utskjelt minoritet,
men har krav på å bli betraktet på linje med andre partier. Partiets hovedmotivasjon er frykt for
utryddelse av det norske folk. Denne frykt har nedfelt seg i innvandringsskepsis, som for øvrig deles
av store deler av befolkningen, og motstand mot integrering og assimilasjon. Partiet har ikke noe
imot utlendinger som ikke innvandrer til Norge. Tvert imot er det for likeverd og rasemessig og
kulturell pluralisme i verdensmålestokk. Ingen steder i programmet tillegges utlendinger negative
egenskaper eller atferd.
Partiet gjør ingen forskjell på utlendinger. Utsagnene i programmet om innvandrere retter seg
også mot dansker og svensker. Dette fremgår uttrykkelig av partiets definisjon av en nordmann.
Utsagnet om at partiet i praksis vil føre en til dels forskjellig politikk overfor personer med sin
"etniske bakgrunn i Europa" fordi disse har vært til større gavn for Norge, er ikke unaturlig.
Ingen utsagn i prinsipprogrammet rammes av §135a, slik bestemmelsen må forstås ved en
naturlig lesemåte og i lys av rettspraksis. Den rammer for det første bare utsagn som er rettet mot en
avgrenset gruppe som er sårbar eller utsatt, og som derfor har behov for vern. De utsagn i
programmet som gjelder innvandrere, er ikke rettet mot noen slik gruppe.
Side 1823
Innvandrerbefolkningen i Norge omfatter flere hundre tusen mennesker, et konglomerat av til dels
ressurssterke personer. Adoptivbarna utgjør en gruppe på mer enn 10 000 personer, stort sett med
foreldre i de øvre sosiale lag og med et sterkt samfunnsmessig vern.
Utsagnene i programmet er ikke truende eller forhånende overfor innvandrere og utsetter dem
heller ikke for hat, forfølgelse eller ringeakt, slik disse begrepene i §135a er å forstå. Trusselbegrepet
forutsetter at det trues med en krenkelse som er nær forestående. Alternativene "forhåner" og
"utsetter for hat ... eller ringeakt" krever at utsagnene inneholder en nedvurdering ved å tillegge
personer eller grupper mindreverdige egenskaper eller negativ atferd. I programmet gis det ikke
uttrykk for noen slik nedvurdering av innvandrerne. Formen er uklanderlig. Budskapet kunne ikke

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftrens?/lex/avg/hrstr/rt1997-1821-00075b.html

15.11.2005

Select target paragraph3